Kredyt konsumencki – czyli jaki?

kredyt-konsumencki

Banki oferują różne rodzaje kredytów – gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne. Dodatkowo kredytobiorca może wybierać spośród pożyczek przeznaczonych na konkretny cel (takich jak kredyt samochodowy) czy korzystać z limitu kredytowego przysługującego mu w ramach konta bankowego. W większości przypadków zaciągane przez nas zobowiązania mieszczą się w pojęciu ,,kredytu konsumenckiego”. Czym tak właściwie jest ten rodzaj pożyczki i z jakimi przywilejami się wiąże?

Definicja kredytu konsumenckiego

To, czym jest kredyt konsumencki, definiuje ustawa z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim. Czytamy w niej, że kredytem konsumenckim nazywamy o kredyt w wysokości nieprzekraczającej kwoty 255 550 zł, który kredytodawca udziela w zakresie swojej działalności lub daje przyrzeczenie jego udzielenia konsumentowi. Jeśli świadczenie ma zostać wypłacone w walucie innej niż polska, należy przeliczyć kwotę kredytu na złotówki i odnieść się do kwoty podanej w ustawowej definicji.

Kredyt konsumencki – przykłady

O kredycie konsumenckim możemy mówić w przypadku zawarcia umów takich jak:

  • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego;
  • umowa pożyczki;
  • umowa kredytu odnawialnego;
  • umowa, w ramach której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, natomiast konsument zobowiązuje się do zwrotu świadczenia kredytodawcy;
  • umowa o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeśli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem spełnienia świadczenia.

Kredytem konsumenckim nie będzie natomiast:

  • darmowa pożyczka gotówkowa;
  • kredyt udzielony na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • kredyt, w którym konsument nie ma obowiązku zapłaty oprocentowania oraz innych kosztów związanych z udzieleniem lub spłatą świadczenia.

Uprawnienia wynikające z udzielenia kredytu konsumenckiego

Ustawa mówi o szeregu uprawnień, jakie przysługują osobie zaciągającej kredyt konsumencki. Między innym jest to prawo do spłaty kredytu przed terminem, przy czym kredytodawca nie może uzależnić tej spłaty od tego, czy zostanie wcześniej poinformowany przez kredytobiorcę o nadpłacie zobowiązania. Instytucja udzielająca kredyt w takiej sytuacji może co najwyżej nałożyć na klienta obowiązek zapłaty prowizji, oczywiście o wysokości zastrzeżonej we wcześniej podpisanej umowie kredytowej.

Ponadto kredytobiorca może odstąpić od umowy kredyty konsumenckiego w ciągu 14 – i to bez podania przyczyny czy dodatkowych opłat. W takiej sytuacji klient musi pokryć jedynie odsetki naliczone od momentu wypłaty kredytu do dnia jego spłaty.